Pisa, Nelson - New Zealand (NZ)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 16.05° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
  áp lực: 938.95 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!