Zangi Kaur, Balochistan - Pa-ki-xtan (Pakistan) (PK)
Nearby
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 24.75° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 21%
  áp lực: 1019 hPa
  Các sân bay
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Zangi%2BKaur%2BBalochistan%2BPakixtan%2BPakistan%2BPK&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!