Ŭngbong-ni, P'yŏngan-bukto - Triều Tiên (KP)
Nearby
vĩ độ: N 40° 2' 26"
kinh độ: E 125° 45' 1"
Đất Nước: P'yŏngan-bukto, Triều Tiên (KP)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 14.95° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 97%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Pyongyang Sunan International Airport [FNJ]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%C5%ACngbongni%2BP%27y%C5%8Fnganbukto%2BTri%E1%BB%81u%2BTi%C3%AAn%2BKP&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!