Thāluṅ Kholā, Bagmati Province - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 28° 4' 22"
kinh độ: E 86° 9' 51"
Đất Nước: Bagmati Province, Nê-pan (Nepal) (NP)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 11.88° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Jiri Airport [JIR]
- Tenzing-Hillary Airport [LUA]
- Phaplu Airport [PPL]
- Manthali Ramechhap Airport [RHP]
- Mountain Airport [MWP]
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Rumjatar Airport [RUM]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Th%C4%81lu%E1%B9%85%2BKhol%C4%81%2BBagmati%2BProvince%2BN%C3%AApan%2BNepal%2BNP&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!