Térési, Centre - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
vĩ độ: N 19° 12' 1"
kinh độ: W 71° 57' 17"
Đất Nước: Centre, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
dân số: NA
nhiệt độ hiện tại: -273° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY:
áp lực:
Các sân bay
- Pignon Airport
- Hugo Chavez International Airport [CAP]
- Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!