Térési, Centre - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 0° 0' 0"
   kinh độ: E 0° 0' 0"
   Đất Nước: ()
   dân số: NA
   Mưa nhẹMưa nhẹ
   nhiệt độ hiện tại: 21.12° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
   áp lực: 977.58 hPa
   Các sân bay
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!