Tabun B, East Nusa Tenggara - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 10° 13' 42"
kinh độ: E 123° 34' 10"
Đất Nước: East Nusa Tenggara, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 23.89° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Kupang El Tari Airport [KOE]
- Roti Airport [RTI]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Tabun%2BB%2BEast%2BNusa%2BTenggara%2BIn%C4%91%C3%B4n%C3%AAxia%2BNam%2BD%C6%B0%C6%A1ng%2BID&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!