Suṅdemu Himāl, - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 28° 5' 30"
kinh độ: E 86° 6' 26"
Đất Nước: , Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: -0.16° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Jiri Airport [JIR]
- Tenzing-Hillary Airport [LUA]
- Mountain Airport [MWP]
- Manthali Ramechhap Airport [RHP]
- Phaplu Airport [PPL]
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Rumjatar Airport [RUM]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Su%E1%B9%85demu%2BHim%C4%81l%2BTrung%2BHoa%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!