Songdam, Gyeongsangbuk-do - Hàn Quốc (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 36' 26"
kinh độ: E 128° 21' 20"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc (KR)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 27.69° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 78%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Yechon Ab [YEC]
- Songmu Ab
- Cheongju International Airport [CJJ]
- Daegu International Airport [TAE]
- Wonju Airport [WJU]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Songdam%2BGyeongsangbukdo%2BH%C3%A0n%2BQu%E1%BB%91c%2BKR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!