Songam, Gyeongsangbuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 37' 44"
kinh độ: E 128° 17' 42"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 23.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 35%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Yechon Ab [YEC]
- Songmu Ab
- Cheongju International Airport [CJJ]
- Daegu International Airport [TAE]
- Wonju Airport [WJU]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Songam%2BGyeongsangbukdo%2BNam%2BTri%E1%BB%81u%2BTi%C3%AAn%2BKR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!