Shishi, Phúc Kiến - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 24° 16' 52"
kinh độ: E 116° 59' 15"
Đất Nước: Phúc Kiến, Trung Quốc (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 18.6° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 1020 hPa
Các sân bay
- Meixian Airport [MXZ]
- Jieyang Chaoshan Airport [SWA]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Shishi%2BPh%C3%BAc%2BKi%E1%BA%BFn%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!