Şehitler Parkı, Çorum - Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
Nearby
vĩ độ: N 40° 32' 22"
kinh độ: E 34° 57' 41"
Đất Nước: Çorum, Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 14.3° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 38%
áp lực: 1018 hPa
Các sân bay
- Merzifon [MZH]
- Merzifon
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%C5%9Eehitler%2BPark%C4%B1%2B%C3%87orum%2BTh%E1%BB%95%2BNh%C4%A9%2BK%E1%BB%B3%2BTR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!