Salamanca, Arequipa - Pê-ru (PE)
Nearby
vĩ độ: S 15° 24' 22"
kinh độ: W 72° 41' 50"
Đất Nước: Arequipa, Pê-ru (PE)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 3.07° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 58%
áp lực: 1024 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Salamanca%2BArequipa%2BP%C3%AAru%2BPE&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!