Roode Poort, North-West - Nam Phi (ZA)
Nearby
vĩ độ: S 27° 15' 38"
kinh độ: E 24° 40' 57"
Đất Nước: North-West, Nam Phi (ZA)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 27.09° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 17%
áp lực: 889.23 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!