Ozërki, Sverdlovsk - Nga (RU)
Nearby
  vĩ độ: N 58° 49' 41"
  kinh độ: E 64° 22' 44"
  Đất Nước: Sverdlovsk, Nga (RU)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 18.43° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
  áp lực: 1012 hPa
  Các sân bay
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Oz%C3%ABrki%2BSverdlovsk%2BNga%2BRU&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!