Orai Nadi, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 2' 18"
kinh độ: E 79° 31' 49"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 35.71° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 48%
áp lực: 997 hPa
Các sân bay
- Kanpur Civil Airport [KNU]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Orai%2BNadi%2BUttar%2BPradesh%2B%E1%BA%A4n%2B%C4%90%E1%BB%99%2BIN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!