Manulai, East Nusa Tenggara - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 28.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Manulai%2BEast%2BNusa%2BTenggara%2BIn%C4%91%C3%B4n%C3%AAxia%2BNam%2BD%C6%B0%C6%A1ng%2BID&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!