Lāmābagar, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 28° 3' 14"
kinh độ: E 86° 8' 51"
Đất Nước: , Nê-pan (Nepal) (NP)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 4.59° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Jiri Airport [JIR]
- Tenzing-Hillary Airport [LUA]
- Phaplu Airport [PPL]
- Manthali Ramechhap Airport [RHP]
- Mountain Airport [MWP]
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Rumjatar Airport [RUM]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=L%C4%81m%C4%81bagar%2BN%C3%AApan%2BNepal%2BNP&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!