Kūh-e Gūy Dāgh, Ardabīl - I-ran (IR)
Nearby
vĩ độ: N 38° 20' 10"
kinh độ: E 47° 42' 40"
Đất Nước: Ardabīl, I-ran (IR)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 17.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=K%C5%ABhe%2BG%C5%ABy%2BD%C4%81gh%2BArdab%C4%ABl%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!