Korenënki, Kirov - Nga (RU)
Nearby
vĩ độ: N 58° 28' 45"
kinh độ: E 48° 31' 33"
Đất Nước: Kirov, Nga (RU)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: -0.8° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
áp lực: 1024 hPa
Các sân bay
- Pobedilovo Airport [KVX]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Koren%C3%ABnki%2BKirov%2BNga%2BRU&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!