Khe Vầu, Yên Bái - Việt Nam (VN)
Nearby
  vĩ độ: N 21° 53' 21"
  kinh độ: E 104° 42' 58"
  Đất Nước: Yên Bái, Việt Nam (VN)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 20.99° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 99%
  áp lực: 1019 hPa
  Các sân bay
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Khe%2BV%E1%BA%A7u%2BY%C3%AAn%2BB%C3%A1i%2BVi%E1%BB%87t%2BNam%2BVN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!