Kedukrajan, Đông Java - Indonesia (ID)
Nearby
vĩ độ: S 7° 49' 32"
kinh độ: E 112° 49' 37"
Đất Nước: Đông Java, Indonesia (ID)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 22.25° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Abdul Rachman Saleh Airport [MLG]
- Sân bay quốc tế Juanda [SUB]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Kedukrajan%2B%C4%90%C3%B4ng%2BJava%2BIndonesia%2BID&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!