Kamizukuma, Fukuoka Prefecture - Nhật Bản (JP)
Nearby
vĩ độ: N 33° 43' 36"
kinh độ: E 130° 57' 14"
Đất Nước: Fukuoka Prefecture, Nhật Bản (JP)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 4.1° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 56%
áp lực: 1020 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!