Kalāteh-ye Chahgazū Pā’īn, Khorāsān-e Raẕāvī - I-ran (IR)
vĩ độ: N 34° 12' 48"
kinh độ: E 58° 55' 11"
Đất Nước: Khorāsān-e Raẕāvī, I-ran (IR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 25.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 18%
áp lực: 1006 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Kal%C4%81tehye%2BChahgaz%C5%AB%2BP%C4%81%E2%80%99%C4%ABn%2BKhor%C4%81s%C4%81ne%2BRa%E1%BA%95%C4%81v%C4%AB%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!