Jiuxian Jiedao, Yunnan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 25° 21' 59"
kinh độ: E 103° 23' 34"
Đất Nước: Yunnan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 25.33° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 56%
áp lực: 1002 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh [KMG]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Jiuxian%2BJiedao%2BYunnan%2BSheng%2BTrung%2BHoa%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!