Jhajhar Kholā, Province 2 - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 27° 3' 22"
kinh độ: E 85° 42' 54"
Đất Nước: Province 2, Nê-pan (Nepal) (NP)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 37.24° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 18%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Janakpur Airport [JKR]
- Manthali Ramechhap Airport [RHP]
- Simara Airport [SIF]
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Jiri Airport [JIR]
- Rumjatar Airport [RUM]
- Raxaul Airport
- Lamidanda Airport [LDN]
- Darbhanga Airport [DBR]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Jhajhar%2BKhol%C4%81%2BProvince%2B2%2BN%C3%AApan%2BNepal%2BNP&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!