Jāmi‘ ‘Alī al Hādī wa Ḩasan al ‘Askarī, Şalāḩ ad Dīn - Iraq (IQ)
vĩ độ: N 34° 11' 56"
kinh độ: E 43° 52' 24"
Đất Nước: Şalāḩ ad Dīn, Iraq (IQ)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 22.94° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 34%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Joint Base Balad
- Salum
- Al Fallujah [TQD]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=J%C4%81mi%E2%80%98%2B%E2%80%98Al%C4%AB%2Bal%2BH%C4%81d%C4%AB%2Bwa%2B%E1%B8%A8asan%2Bal%2B%E2%80%98Askar%C4%AB%2B%C5%9Eal%C4%81%E1%B8%A9%2Bad%2BD%C4%ABn%2BIraq%2BIQ&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!