Jabal Wara Hwiyeb, Biển Đỏ - Sudan (SD)
Nearby
vĩ độ: N 18° 41' 26"
kinh độ: E 37° 15' 3"
Đất Nước: Biển Đỏ, Sudan (SD)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 37.29° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 16%
áp lực: 1004 hPa
Các sân bay
- Port Sudan New International Airport [PZU]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Jabal%2BWara%2BHwiyeb%2BBi%E1%BB%83n%2B%C4%90%E1%BB%8F%2BSudan%2BSD&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!