Igreja Assembléia de Deus, Paraná - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 16.58° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
  áp lực: 1011 hPa
  Các sân bay
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Igreja%2BAssembl%C3%A9ia%2Bde%2BDeus%2BParan%C3%A1%2BBa%2BT%C3%A2y%2BBraxin%2BBR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!