Hyojadong, Gyeongsangbuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 40' 39"
kinh độ: E 128° 4' 25"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
đám mâyđám mây
nhiệt độ hiện tại: 2.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Yechon Ab [YEC]
- Cheongju International Airport [CJJ]
- Songmu Ab
- Wonju Airport [WJU]
- Pyongtaek Ab
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Hyojadong%2BGyeongsangbukdo%2BNam%2BTri%E1%BB%81u%2BTi%C3%AAn%2BKR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!