Hōju Ji, Shizuoka - Nhật Bản (JP)
Nearby
vĩ độ: N 35° 10' 34"
kinh độ: E 138° 39' 55"
Đất Nước: Shizuoka, Nhật Bản (JP)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 7.34° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 77%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
- Shizuhama Ab
- Mt. Fuji Shizuoka Airport [FSZ]
- Zama Airfield
- Oshima Airport [OIM]
- Atsugi United States Naval Air Station [NJA]
- Chofu Airport
- Hamamatsu Ab
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=H%C5%8Dju%2BJi%2BShizuoka%2BNh%E1%BA%ADt%2BB%E1%BA%A3n%2BJP&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!