Ḩājjī ‘Umar Ibn al Khaţţāb, Şalāḩ ad Dīn - Iraq (IQ)
Nearby
vĩ độ: N 34° 16' 59"
kinh độ: E 43° 51' 0"
Đất Nước: Şalāḩ ad Dīn, Iraq (IQ)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 20.63° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 45%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Joint Base Balad
- Salum
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%E1%B8%A8%C4%81jj%C4%AB%2B%E2%80%98Umar%2BIbn%2Bal%2BKha%C5%A3%C5%A3%C4%81b%2B%C5%9Eal%C4%81%E1%B8%A9%2Bad%2BD%C4%ABn%2BIraq%2BIQ&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!