Gramada, Pehčevo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 47' 6"
kinh độ: E 22° 54' 45"
Đất Nước: Pehčevo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 16.82° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 84%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Gramada%2BPeh%C4%8Devo%2BMax%C3%AA%C4%91%C3%B4nia%2BMacedonia%2BMK&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!