Emām Verdī Darrehsī, Ardabīl - I-ran (IR)
vĩ độ: N 38° 19' 57"
kinh độ: E 47° 43' 30"
Đất Nước: Ardabīl, I-ran (IR)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 23.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Em%C4%81m%2BVerd%C4%AB%2BDarrehs%C4%AB%2BArdab%C4%ABl%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!