Đồng Mỗi, Nghệ An - Việt Nam (VN)
Nearby
vĩ độ: N 19° 14' 12"
kinh độ: E 105° 41' 52"
Đất Nước: Nghệ An, Việt Nam (VN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 23.28° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Sân bay Vinh [VII]
- Thọ Xuân [THD]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%C4%90%E1%BB%93ng%2BM%E1%BB%97i%2BNgh%E1%BB%87%2BAn%2BVi%E1%BB%87t%2BNam%2BVN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!