Basse Terre, - Quiana thuộc Pháp (GF)
Nearby
vĩ độ: N 4° 50' 11"
kinh độ: W 52° 28' 58"
Đất Nước: , Quiana thuộc Pháp (GF)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!