Badajós, Pará - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
vĩ độ: S 2° 31' 0"
kinh độ: W 47° 46' 59"
Đất Nước: Pará, Ba Tây (Bra-xin) (BR)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 21.25° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 80%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Badaj%C3%B3s%2BPar%C3%A1%2BBa%2BT%C3%A2y%2BBraxin%2BBR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!