Babakankupa, Tây Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 7° 22' 55"
kinh độ: E 108° 3' 28"
Đất Nước: Tây Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 26.61° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 59%
áp lực: 927.37 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!