Anchang Village, Đài Bắc - Đài Loan (TW)
Nearby
vĩ độ: N 24° 57' 41"
kinh độ: E 121° 30' 37"
Đất Nước: Đài Bắc, Đài Loan (TW)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 20.34° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 61%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Taipei Songshan Airport [TSA]
- Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan [TPE]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Anchang%2BVillage%2B%C4%90%C3%A0i%2BB%E1%BA%AFc%2B%C4%90%C3%A0i%2BLoan%2BTW&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!