ਵਲੈਟਾ, Il-Belt Valletta - Republic of Malta (MT)


Nearby
Photos
  ਵਿਥਕਾਰ: N 35° 53' 58"
  ਲੰਬਕਾਰ: E 14° 30' 52"
  ਦੇਸ਼: Il-Belt Valletta, Republic of Malta (MT)
  ਆਬਾਦੀ: 6,794
  Few cloudsFew clouds
  ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 13.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
  ਦਬਾਅ: 1004 hPa
  ਹਵਾਈਅੱਡੇ
  - Malta International Airport [MLA]
  ਵੀਡੀਓ
  ਨੇੜਲੇ ਐਕਸਪਲੋਰ
   ਟਿੱਪਣੀ
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!